รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ สว่างอารมณ์
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สว่างอารมณ์ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 8 80.00 9 90.00
หนองหลวง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
พลวงสองนาง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 5 62.50 0 0.00 0 0.00 5 62.50
ไผ่เขียว 25 0 25 100.00 5 20.00 0 0.00 1 4.00 19 76.00 0 0.00 0 0.00 19 76.00
บ่อยาง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
รวม 65 0 65 100.00 5 7.69 1 1.54 4 6.15 47 72.31 0 0.00 8 12.31 55 84.62