รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ เมืองอุทัยธานี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
น้ำซึม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 2 28.57 1 14.29 2 28.57 5 71.43
สะแกกรัง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอนขวาง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 5 71.43 0 0.00 0 0.00 5 71.43
หาดทนง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
เกาะเทโพ 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 5 83.33
ท่าซุง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
หนองแก 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
โนนเหล็ก 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
หนองเต่า 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 5 83.33
หนองไผ่แบน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 5 83.33
หนองพังค่า 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งใหญ่ 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00
เนินแจง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุทัยใหม่ 0 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 86 15 86 100.00 0 0.00 1 1.16 30 34.88 52 60.47 1 1.16 2 2.33 55 63.95