รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ เชียงคำ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ทุ่งผาสุข 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
หย่วน 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00 9 60.00 2 13.33 1 6.67 12 80.00
แม่ลาว 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
น้ำแวน 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
เวียง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 1 10.00 10 100.00
ฝายกวาง 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 41.18 1 5.88 9 52.94 17 100.00
เจดีย์คำ 12 0 12 100.00 0 0.00 2 16.67 8 66.67 2 16.67 0 0.00 0 0.00 2 16.67
ร่มเย็น 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 90.91 2 9.09 0 0.00 22 100.00
เชียงบาน 11 1 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
อ่างทอง 13 0 13 100.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 6 46.15 1 7.69 5 38.46 12 92.31
รวม 135 1 135 100.00 0 0.00 3 2.22 11 8.15 67 49.63 6 4.44 48 35.56 121 89.63