รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ จุน
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ห้วยข้าวก่ำ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 0 0.00 10 83.33 12 100.00
จุน 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 23.53 0 0.00 13 76.47 17 100.00
ลอ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 0 0.00 5 45.45 11 100.00
หงส์หิน 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 0 0.00 10 76.92 13 100.00
ทุ่งรวงทอง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 84.62 2 15.38 0 0.00 13 100.00
ห้วยยางขาม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 72.73 0 0.00 3 27.27 11 100.00
พระธาตุขิงแกง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
รวม 86 0 86 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 50.00 2 2.33 41 47.67 86 100.00