รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ เมืองพะเยา
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เวียง 0 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ต๋ำ 0 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่นาเรือ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 38.89 10 55.56 1 5.56 18 100.00
บ้านตุ่น 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 45.45 4 36.36 2 18.18 11 100.00
บ้านต๊ำ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 30.77 9 69.23 0 0.00 13 100.00
บ้านต๋อม 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 72.22 5 27.78 18 100.00
แม่ปืม 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 44.44 10 55.56 0 0.00 18 100.00
ท่าจำปี 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 18.18 4 36.36 5 45.45 11 100.00
แม่กา 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 12 66.67 1 5.56 18 100.00
บ้านใหม่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
จำป่าหวาย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 11 84.62 0 0.00 13 100.00
ท่าวังทอง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 21.43 9 64.29 2 14.29 14 100.00
แม่ใส 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 7 58.33 3 25.00 12 100.00
บ้านสาง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 2 22.22 9 100.00
สันป่าม่วง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00
รวม 172 14 172 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 27.33 104 60.47 21 12.21 172 100.00