รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ สูงเม่น
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สูงเม่น 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 7 70.00 0 0.00 2 20.00 9 90.00
น้ำชำ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00
หัวฝาย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 7 53.85 4 30.77 2 15.38 0 0.00 6 46.15
ดอนมูล 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 2 20.00 0 0.00 5 50.00 7 70.00
บ้านเหล่า 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 1 11.11 1 11.11 3 33.33 5 55.56
บ้านกวาง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
บ้านปง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 0 0.00 1 16.67
บ้านกาศ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 0 0.00 1 14.29 1 14.29
ร่องกาศ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 5 45.45 0 0.00 0 0.00 5 45.45
สบสาย 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เวียงทอง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 10 83.33 0 0.00 1 8.33 11 91.67
พระหลวง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 1 20.00 2 40.00 0 0.00 3 60.00
รวม 110 0 110 100.00 0 0.00 1 0.91 40 36.36 52 47.27 5 4.55 12 10.91 69 62.73