รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ ลอง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ห้วยอ้อ 14 0 12 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 11 78.57 0 0.00 12 85.71
บ้านปิน 12 0 10 83.33 0 0.00 1 8.33 9 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ต้าผามอก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 3 37.50 0 0.00 8 100.00
เวียงต้า 10 0 10 100.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00
ปากกาง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9 100.00
หัวทุ่ง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 7 77.78 9 100.00
ทุ่งแล้ง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
บ่อเหล็กลอง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
แม่ปาน 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 90 0 79 87.78 4 4.44 1 1.11 9 10.00 41 45.56 17 18.89 7 7.78 65 72.22