รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ ร้องกวาง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ร้องกวาง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 11 84.62 1 7.69 13 100.00
ร้องเข็ม 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
น้ำเลา 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 5 50.00 0 0.00 3 30.00 8 80.00
บ้านเวียง 14 0 14 100.00 1 7.14 0 0.00 7 50.00 6 42.86 0 0.00 0 0.00 6 42.86
ทุ่งศรี 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 2 40.00 1 20.00 1 20.00 4 80.00
แม่ยางตาล 9 0 9 100.00 1 11.11 0 0.00 4 44.44 2 22.22 1 11.11 1 11.11 4 44.44
แม่ยางฮ่อ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 4 66.67 0 0.00 0 0.00 4 66.67
ไผ่โทน 9 0 9 100.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 1 11.11
ห้วยโรง 8 0 3 37.50 0 0.00 0 0.00 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ทราย 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
แม่ยางร้อง 6 0 3 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00
รวม 93 0 85 91.40 2 2.15 8 8.60 19 20.43 37 39.78 13 13.98 6 6.45 56 60.22