รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แพร่ อำเภอ เมืองแพร่
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเวียง 0 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาจักร 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
น้ำชำ 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าแดง 10 0 8 80.00 3 30.00 0 0.00 3 30.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00
ทุ่งโฮ้ง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เหมืองหม้อ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 12 100.00
วังธง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 6 100.00
แม่หล่าย 8 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ห้วยม้า 14 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าแมต 15 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านถิ่น 11 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สวนเขื่อน 10 0 10 100.00 0 0.00 4 40.00 2 20.00 1 10.00 0 0.00 3 30.00 4 40.00
วังหงษ์ 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่คำมี 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
ทุ่งกวาว 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 2 33.33 1 16.67 6 100.00
ท่าข้าม 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แม่ยม 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช่อแฮ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 11 91.67 12 100.00
ร่องฟอง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กาญจนา 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
รวม 166 18 101 60.84 3 1.81 4 2.41 22 13.25 27 16.27 16 9.64 29 17.47 72 43.37