รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองใหม่ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 26.67 0 0.00 11 73.33 15 100.00
ศรีบุญเรือง 16 0 16 100.00 0 0.00 1 6.25 1 6.25 2 12.50 5 31.25 7 43.75 14 87.50
หนองบัวใต้ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
กุดสะเทียน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
นากอก 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 26.09 0 0.00 17 73.91 23 100.00
โนนสะอาด 17 0 17 100.00 0 0.00 2 11.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 88.24 15 88.24
ยางหล่อ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 80.00 0 0.00 3 20.00 15 100.00
โนนม่วง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 66.67 0 0.00 4 33.33 12 100.00
หนองกุงแก้ว 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 0 0.00 10 76.92 13 100.00
หนองแก 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
ทรายทอง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 0 0.00 7 70.00 10 100.00
หันนางาม 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 1 12.50 6 75.00 8 100.00
รวม 158 0 158 100.00 0 0.00 3 1.90 1 0.63 58 36.71 6 3.80 90 56.96 154 97.47