รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โนนสัง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 73.33 4 26.67 0 0.00 15 100.00
บ้านถิ่น 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00 0 0.00 4 40.00 10 100.00
หนองเรือ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
กุดดู่ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
บ้านค้อ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 9 90.00
โนนเมือง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
โคกใหญ่ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
โคกม่วง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
นิคมพัฒนา 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 10 90.91 11 100.00
ปางกู่ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 2 20.00 0 0.00 6 60.00 8 80.00
รวม 107 0 107 100.00 0 0.00 2 1.87 1 0.93 20 18.69 4 3.74 80 74.77 104 97.20