รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นากลาง 16 0 16 100.00 0 0.00 1 6.25 4 25.00 6 37.50 0 0.00 5 31.25 11 68.75
ด่านช้าง 14 0 14 100.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 92.86 13 92.86
กุดดินจี่ 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 95.24 1 4.76 0 0.00 21 100.00
ฝั่งแดง 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 0 0.00 13 72.22 18 100.00
เก่ากลอย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 69.23 0 0.00 4 30.77 13 100.00
โนนเมือง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00 0 0.00 12 80.00 15 100.00
อุทัยสวรรค์ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 33.33 4 33.33 4 33.33 12 100.00
ดงสวรรค์ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 1 11.11 6 66.67 9 100.00
กุดแห่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 9 100.00
รวม 127 0 127 100.00 0 0.00 2 1.57 4 3.15 49 38.58 15 11.81 57 44.88 121 95.28