รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หนองบัว 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 16 88.89 16 88.89
หนองภัยศูนย์ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
โพธิ์ชัย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 1 7.69 11 84.62 0 0.00 12 92.31
หนองสวรรค์ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00
หัวนา 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
บ้านขาม 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 4 28.57 0 0.00 8 57.14 12 85.71
นามะเฟือง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
บ้านพร้าว 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 33.33 2 13.33 8 53.33 15 100.00
โนนขมิ้น 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 2 20.00 6 60.00 0 0.00 1 10.00 7 70.00
ลำภู 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16.67 0 0.00 10 83.33 12 100.00
กุดจิก 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 1 7.14 2 14.29 9 64.29 12 85.71
โนนทัน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 2 20.00 7 70.00 10 100.00
นาคำไฮ 11 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าไม้งาม 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 5 38.46 0 0.00 5 38.46 10 76.92
หนองหว้า 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 1 14.29 3 42.86 7 100.00
รวม 183 0 172 93.99 0 0.00 1 0.55 21 11.48 28 15.30 19 10.38 103 56.28 150 81.97