รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ คำเขื่อนแก้ว
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ลุมพุก 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 66.67 5 33.33 0 0.00 15 100.00
ย่อ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27.27 0 0.00 8 72.73 11 100.00
สงเปือย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 0 0.00 9 100.00
โพนทัน 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งมน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 0 0.00 0 0.00 5 55.56
นาคำ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 0 0.00 1 16.67 6 100.00
ดงแคนใหญ่ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 7 53.85 4 30.77 0 0.00 2 15.38 6 46.15
กู่จาน 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 8 66.67 1 8.33 2 16.67 11 91.67
นาแก 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 2 25.00 0 0.00 5 62.50 7 87.50
กุดกุง 7 0 7 100.00 0 0.00 1 14.29 3 42.86 2 28.57 1 14.29 0 0.00 3 42.86
เหล่าไฮ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แคนน้อย 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 1 14.29 4 57.14 7 100.00
ดงเจริญ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 1 14.29 0 0.00 4 57.14 5 71.43
รวม 115 0 115 100.00 0 0.00 1 0.87 29 25.22 46 40.00 13 11.30 26 22.61 85 73.91