รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ กุดชุม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กุดชุม 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00
โนนเปือย 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
กำแมด 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 38.89 11 61.11 0 0.00 18 100.00
นาโส่ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 4 36.36 1 9.09 11 100.00
ห้วยแก้ง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
หนองหมี 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
โพนงาม 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 41.18 5 29.41 5 29.41 17 100.00
คำน้ำสร้าง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
หนองแหน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
รวม 128 0 128 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 102 79.69 20 15.63 6 4.69 128 100.00