รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ เมืองยโสธร
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเมือง 0 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น้ำคำใหญ่ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 53.33 0 0.00 7 46.67 15 100.00
ตาดทอง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 12 92.31 13 100.00
สำราญ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 3 27.27 1 9.09 6 54.55 10 90.91
ค้อเหนือ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
ดู่ทุ่ง 11 0 11 100.00 0 0.00 1 9.09 4 36.36 5 45.45 1 9.09 0 0.00 6 54.55
เดิด 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 11 64.71 6 35.29 0 0.00 0 0.00 6 35.29
ขั้นไดใหญ่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 0 0.00 0 0.00 8 88.89 8 88.89
ทุ่งแต้ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 1 10.00 7 70.00 9 90.00
สิงห์ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 36.36 0 0.00 7 63.64 11 100.00
นาสะไมย์ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขื่องคำ 14 0 14 100.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 1 7.14 1 7.14 11 78.57 13 92.86
หนองหิน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
หนองคู 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
ขุมเงิน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 3 37.50 1 12.50 0 0.00 4 50.00
ทุ่งนางโอก 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 77.78 0 0.00 2 22.22 9 100.00
หนองเรือ 9 0 9 100.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองเป็ด 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 3 33.33 0 0.00 4 44.44 7 77.78
รวม 190 23 190 100.00 0 0.00 3 1.58 45 23.68 41 21.58 6 3.16 95 50.00 142 74.74