รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สังขะ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สังขะ 17 9 17 100.00 0 0.00 0 0.00 7 41.18 10 58.82 0 0.00 0 0.00 10 58.82
ขอนแตก 17 0 17 100.00 1 5.88 0 0.00 1 5.88 15 88.24 0 0.00 0 0.00 15 88.24
ดม 12 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
พระแก้ว 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00
บ้านจารย์ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
กระเทียม 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 21 100.00
สะกาด 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
ตาตุม 18 0 18 100.00 0 0.00 3 16.67 3 16.67 6 33.33 5 27.78 1 5.56 12 66.67
ทับทัน 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00
ตาคง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 42.86 1 7.14 7 50.00 14 100.00
บ้านชบ 11 0 11 100.00 0 0.00 2 18.18 3 27.27 0 0.00 0 0.00 6 54.55 6 54.55
เทพรักษา 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 84.62 0 0.00 2 15.38 13 100.00
รวม 186 21 186 100.00 1 0.54 5 2.69 14 7.53 94 50.54 6 3.23 66 35.48 166 89.25