รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ รัตนบุรี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รัตนบุรี 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00
ธาตุ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50.00 7 50.00 0 0.00 14 100.00
แก 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
ดอนแรด 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00
หนองบัวทอง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
หนองบัวบาน 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
ไผ่ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 0 0.00 0 0.00 13 92.86 13 92.86
เบิด 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 13 76.47 3 17.65 0 0.00 16 94.12
น้ำเขียว 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 10 76.92 0 0.00 13 100.00
กุดขาคีม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ยางสว่าง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ทับใหญ่ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 9 90.00 10 100.00
รวม 162 0 162 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.23 23 14.20 21 12.96 116 71.60 160 98.77