รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ ปราสาท
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กังแอน 11 7 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
ทมอ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 53.85 0 0.00 6 46.15 13 100.00
ไพล 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ปรือ 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 52.63 8 42.11 1 5.26 19 100.00
ทุ่งมน 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ตาเบา 19 0 19 100.00 0 0.00 1 5.26 4 21.05 3 15.79 5 26.32 6 31.58 14 73.68
หนองใหญ่ 17 0 16 94.12 0 0.00 0 0.00 4 23.53 5 29.41 0 0.00 7 41.18 12 70.59
โคกยาง 18 10 18 100.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 88.89 16 88.89
โคกสะอาด 20 0 19 95.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 40.00 10 50.00 1 5.00 19 95.00
บ้านไทร 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
โชคนาสาม 14 0 13 92.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 35.71 3 21.43 5 35.71 13 92.86
เชื้อเพลิง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ปราสาททนง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 0 0.00 5 45.45 11 100.00
ตานี 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 33.33 4 44.44 2 22.22 9 100.00
บ้านพลวง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 28.57 0 0.00 10 71.43 14 100.00
กันตวจระมวล 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
สมุด 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 7 87.50 0 0.00 8 100.00
ประทัดบุ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 9 100.00
รวม 234 17 231 98.72 2 0.85 1 0.43 8 3.42 63 26.92 46 19.66 111 47.44 220 94.02