รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ จอมพระ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
จอมพระ 15 11 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00
เมืองลีง 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 1 5.56 0 0.00 16 88.89 17 94.44
กระหาด 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
บุแกรง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 2 13.33 0 0.00 12 80.00 14 93.33
หนองสนิท 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
บ้านผือ 10 0 11 110.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 60.00 0 0.00 5 50.00 11 110.00
ลุ่มระวี 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 3 30.00 6 60.00 10 100.00
ชุมแสง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
เป็นสุข 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 9 90.00 10 100.00
รวม 104 11 105 100.96 0 0.00 0 0.00 2 1.92 11 10.58 3 2.88 89 85.58 103 99.04