รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ เมืองสุรินทร์
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ในเมือง 11 32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตั้งใจ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 0 0.00 0 0.00 5 55.56
เพี้ยราม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 11 100.00
นาดี 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 70.59 0 0.00 5 29.41 17 100.00
ท่าสว่าง 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 2 9.52 6 28.57 5 23.81 8 38.10 19 90.48
สลักได 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 4 25.00 0 0.00 11 68.75 15 93.75
ตาอ็อง 16 0 16 100.00 0 0.00 3 18.75 0 0.00 4 25.00 7 43.75 2 12.50 13 81.25
สำโรง 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 1 6.67 0 0.00 15 100.00
แกใหญ่ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 1 7.69 9 69.23 13 100.00
นอกเมือง 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 95.45 1 4.55 22 100.00
คอโค 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 91.67 0 0.00 1 8.33 12 100.00
สวาย 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 57.14 6 42.86 0 0.00 14 100.00
เฉนียง 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 80.00 0 0.00 4 20.00 20 100.00
เทนมีย์ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 71.43 1 7.14 3 21.43 14 100.00
นาบัว 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 94.74 1 5.26 19 100.00
เมืองที 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ราม 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 71.43 3 21.43 1 7.14 14 100.00
บุฤาษี 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
ตระแสง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
แสลงพันธ์ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 9 100.00
กาเกาะ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
รวม 301 32 290 96.35 0 0.00 3 1.00 21 6.98 146 48.50 74 24.58 46 15.28 266 88.37