รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระแก้ว อำเภอ อรัญประเทศ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
อรัญประเทศ 0 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เมืองไผ่ 8 0 8 100.00 0 0.00 1 12.50 0 0.00 5 62.50 2 25.00 0 0.00 7 87.50
หันทราย 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
คลองน้ำใส 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 66.67 4 33.33 0 0.00 12 100.00
ท่าข้าม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 81.82 2 18.18 0 0.00 11 100.00
ป่าไร่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 7 77.78 1 11.11 9 100.00
ทับพริก 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 3 42.86 0 0.00 3 42.86 6 85.71
บ้านใหม่หนองไทร 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 6 75.00 0 0.00 8 100.00
ผ่านศึก 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 61.54 5 38.46 0 0.00 13 100.00
หนองสังข์ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00
คลองทับจันทร์ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 6 60.00 2 20.00 1 10.00 9 90.00
ฟากห้วย 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 27.27 6 54.55 2 18.18 11 100.00
บ้านด่าน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 7 100.00
รวม 114 18 114 100.00 0 0.00 2 1.75 1 0.88 52 45.61 42 36.84 17 14.91 111 97.37