รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระแก้ว อำเภอ เมืองสระแก้ว
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สระแก้ว 12 16 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 10 83.33 1 8.33 0 0.00 11 91.67
บ้านแก้ง 16 0 16 100.00 0 0.00 3 18.75 0 0.00 2 12.50 0 0.00 11 68.75 13 81.25
ศาลาลำดวน 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 73.33 4 26.67 15 100.00
โคกปี่ฆ้อง 19 0 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 31.58 13 68.42 19 100.00
ท่าแยก 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 53.33 0 0.00 7 46.67 15 100.00
ท่าเกษม 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
สระขวัญ 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 21 100.00
หนองบอน 12 0 4 33.33 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 3 25.00
รวม 123 16 115 93.50 0 0.00 4 3.25 1 0.81 20 16.26 18 14.63 72 58.54 110 89.43