รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครนายก อำเภอ บ้านนา
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านนา 11 0 11 100.00 0 0.00 2 18.18 8 72.73 1 9.09 0 0.00 0 0.00 1 9.09
บ้านพร้าว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 4 33.33 6 50.00 2 16.67 0 0.00 8 66.67
บ้านพริก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 6 50.00 0 0.00 3 25.00 3 25.00 6 50.00
อาษา 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ทองหลาง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 0 0.00 4 50.00 8 100.00
บางอ้อ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 78.57 3 21.43 0 0.00 14 100.00
พิกุลออก 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ป่าขะ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 8 61.54 0 0.00 2 15.38 10 76.92
เขาเพิ่ม 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 6 37.50 0 0.00 3 18.75 7 43.75 10 62.50
ศรีกะอาง 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 4 40.00 1 10.00 4 40.00 9 90.00
รวม 116 0 116 100.00 0 0.00 3 2.59 27 23.28 42 36.21 12 10.34 32 27.59 86 74.14