รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หน้าเมือง 1 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าไข่ 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00
บ้านใหม่ 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
คลองนา 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
บางตีนเป็ด 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 12 92.31 0 0.00 0 0.00 12 92.31
บางไผ่ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
คลองจุกกระเฌอ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
บางแก้ว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
บางขวัญ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 85.71 0 0.00 2 14.29 14 100.00
คลองนครเนื่องเขต 17 0 17 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 17 100.00
วังตะเคียน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
โสธร 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
บางพระ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
บางกะไห 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
หนามแดง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
คลองเปรง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
คลองอุดมชลจร 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 0 0.00 8 88.89
คลองหลวงแพ่ง 14 0 14 100.00 0 0.00 2 14.29 1 7.14 2 14.29 1 7.14 8 57.14 11 78.57
บางเตย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 38.46 0 0.00 8 61.54 13 100.00
รวม 193 22 192 99.48 0 0.00 2 1.04 4 2.07 166 86.01 2 1.04 18 9.33 186 96.37