รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พัทลุง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพัทลุง 144 45 144 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.08 94 65.28 15 10.42 32 22.22 141 97.92
กงหรา 45 0 45 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.67 22 48.89 7 15.56 13 28.89 42 93.33
เขาชัยสน 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 3 5.17 29 50.00 1 1.72 25 43.10 55 94.83
ตะโหมด 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 93.94 2 6.06 0 0.00 33 100.00
ควนขนุน 129 4 129 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.33 46 35.66 80 62.02 0 0.00 126 97.67
ปากพะยูน 65 1 65 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.08 37 56.92 4 6.15 22 33.85 63 96.92
ศรีบรรพต 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 13.33 11 36.67 15 50.00 30 100.00
ป่าบอน 50 0 50 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.00 30 60.00 10 20.00 7 14.00 47 94.00
บางแก้ว 34 0 34 100.00 0 0.00 1 2.94 1 2.94 21 61.76 1 2.94 10 29.41 32 94.12
ป่าพะยอม 39 0 39 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 51.28 9 23.08 10 25.64 39 100.00
ศรีนครินทร์ 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 3 6.98 7 16.28 32 74.42 42 97.67
รวม 670 50 670 100.00 0 0.00 1 0.15 19 2.84 337 50.30 147 21.94 166 24.78 650 97.01