รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองตรัง 121 27 121 100.00 0 0.00 1 0.83 0 0.00 100 82.64 11 9.09 9 7.44 120 99.17
กันตัง 83 12 83 100.00 0 0.00 2 2.41 23 27.71 44 53.01 9 10.84 5 6.02 58 69.88
ย่านตาขาว 67 5 67 100.00 0 0.00 1 1.49 1 1.49 31 46.27 18 26.87 16 23.88 65 97.01
ปะเหลียน 86 3 86 100.00 0 0.00 0 0.00 6 6.98 32 37.21 13 15.12 35 40.70 80 93.02
สิเกา 39 8 39 100.00 0 0.00 1 2.56 14 35.90 11 28.21 2 5.13 11 28.21 24 61.54
ห้วยยอด 129 20 129 100.00 0 0.00 0 0.00 10 7.75 47 36.43 20 15.50 52 40.31 119 92.25
วังวิเศษ 68 5 68 100.00 0 0.00 2 2.94 9 13.24 38 55.88 1 1.47 18 26.47 57 83.82
นาโยง 53 0 53 100.00 0 0.00 2 3.77 0 0.00 33 62.26 9 16.98 9 16.98 51 96.23
รัษฎา 50 4 50 100.00 0 0.00 3 6.00 1 2.00 8 16.00 24 48.00 14 28.00 46 92.00
หาดสำราญ 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 18.18 15 68.18 3 13.64 22 100.00
รวม 718 84 718 100.00 0 0.00 12 1.67 64 8.91 348 48.47 122 16.99 172 23.96 642 89.42