รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สตูล
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสตูล 71 32 70 98.59 0 0.00 0 0.00 14 19.72 47 66.20 5 7.04 4 5.63 56 78.87
ควนโดน 31 10 28 90.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 51.61 12 38.71 0 0.00 28 90.32
ควนกาหลง 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 5 15.63 24 75.00 3 9.38 0 0.00 27 84.38
ท่าแพ 31 0 30 96.77 0 0.00 0 0.00 5 16.13 13 41.94 4 12.90 8 25.81 25 80.65
ละงู 61 9 61 100.00 0 0.00 1 1.64 1 1.64 32 52.46 8 13.11 19 31.15 59 96.72
ทุ่งหว้า 35 6 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 62.86 10 28.57 3 8.57 35 100.00
มะนัง 19 0 16 84.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 68.42 3 15.79 0 0.00 16 84.21
รวม 280 57 272 97.14 0 0.00 1 0.36 25 8.93 167 59.64 45 16.07 34 12.14 246 87.86