รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สงขลา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสงขลา 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 68.09 4 8.51 11 23.40 47 100.00
สทิงพระ 79 0 76 96.20 0 0.00 0 0.00 1 1.27 49 62.03 10 12.66 16 20.25 75 94.94
จะนะ 139 0 139 100.00 0 0.00 1 0.72 19 13.67 90 64.75 13 9.35 16 11.51 119 85.61
นาทวี 92 0 92 100.00 5 5.43 4 4.35 26 28.26 34 36.96 3 3.26 20 21.74 57 61.96
เทพา 67 6 64 95.52 0 0.00 0 0.00 8 11.94 28 41.79 1 1.49 27 40.30 56 83.58
สะบ้าย้อย 62 1 61 98.39 0 0.00 1 1.61 5 8.06 18 29.03 15 24.19 22 35.48 55 88.71
ระโนด 73 0 73 100.00 0 0.00 1 1.37 3 4.11 44 60.27 4 5.48 21 28.77 69 94.52
กระแสสินธุ์ 22 0 22 100.00 0 0.00 0 0.00 7 31.82 14 63.64 1 4.55 0 0.00 15 68.18
รัตภูมิ 61 0 61 100.00 0 0.00 3 4.92 9 14.75 31 50.82 3 4.92 15 24.59 49 80.33
สะเดา 66 18 57 86.36 0 0.00 4 6.06 16 24.24 28 42.42 7 10.61 2 3.03 37 56.06
หาดใหญ่ 65 24 57 87.69 1 1.54 3 4.62 6 9.23 26 40.00 9 13.85 12 18.46 47 72.31
นาหม่อม 29 0 29 100.00 0 0.00 1 3.45 1 3.45 8 27.59 10 34.48 9 31.03 27 93.10
ควนเนียง 45 5 45 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 28.89 24 53.33 8 17.78 45 100.00
บางกล่ำ 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 41.67 8 22.22 13 36.11 36 100.00
สิงหนคร 77 8 73 94.81 0 0.00 3 3.90 4 5.19 42 54.55 1 1.30 23 29.87 66 85.71
คลองหอยโข่ง 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 59.38 12 37.50 1 3.13 32 100.00
รวม 992 62 964 97.18 6 0.60 21 2.12 105 10.58 491 49.50 125 12.60 216 21.77 832 83.87