รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชุมพร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชุมพร 164 39 161 98.17 0 0.00 8 4.88 36 21.95 79 48.17 19 11.59 19 11.59 117 71.34
ท่าแซะ 116 0 116 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 56.90 4 3.45 46 39.66 116 100.00
ปะทิว 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 20.00 30 40.00 30 40.00 75 100.00
หลังสวน 158 10 148 93.67 0 0.00 2 1.27 16 10.13 66 41.77 21 13.29 43 27.22 130 82.28
ละแม 47 6 47 100.00 0 0.00 1 2.13 5 10.64 31 65.96 8 17.02 2 4.26 41 87.23
พะโต๊ะ 45 4 44 97.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 33.33 9 20.00 20 44.44 44 97.78
สวี 115 12 114 99.13 0 0.00 5 4.35 33 28.70 59 51.30 3 2.61 14 12.17 76 66.09
ทุ่งตะโก 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 45.71 10 28.57 9 25.71 35 100.00
รวม 755 71 740 98.01 0 0.00 16 2.12 90 11.92 347 45.96 104 13.77 183 24.24 634 83.97