รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุราษฎร์ธานี 63 73 56 88.89 0 0.00 1 1.59 4 6.35 11 17.46 8 12.70 32 50.79 51 80.95
กาญจนดิษฐ์ 117 0 113 96.58 0 0.00 2 1.71 2 1.71 49 41.88 22 18.80 38 32.48 109 93.16
ดอนสัก 41 6 41 100.00 0 0.00 1 2.44 16 39.02 10 24.39 11 26.83 3 7.32 24 58.54
เกาะสมุย 39 0 39 100.00 2 5.13 0 0.00 19 48.72 9 23.08 1 2.56 8 20.51 18 46.15
เกาะพะงัน 17 0 17 100.00 0 0.00 1 5.88 7 41.18 9 52.94 0 0.00 0 0.00 9 52.94
ไชยา 54 9 54 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.70 19 35.19 17 31.48 16 29.63 52 96.30
ท่าชนะ 82 0 76 92.68 1 1.22 1 1.22 14 17.07 45 54.88 1 1.22 14 17.07 60 73.17
คีรีรัฐนิคม 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 41.18 10 11.76 40 47.06 85 100.00
บ้านตาขุน 29 0 29 100.00 0 0.00 0 0.00 2 6.90 5 17.24 4 13.79 18 62.07 27 93.10
พนม 56 0 56 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 16.07 2 3.57 45 80.36 56 100.00
ท่าฉาง 46 1 46 100.00 3 6.52 0 0.00 1 2.17 13 28.26 14 30.43 15 32.61 42 91.30
บ้านนาสาร 65 25 65 100.00 0 0.00 1 1.54 5 7.69 33 50.77 7 10.77 19 29.23 59 90.77
บ้านนาเดิม 30 4 30 100.00 0 0.00 0 0.00 8 26.67 8 26.67 3 10.00 11 36.67 22 73.33
เคียนซา 51 0 51 100.00 0 0.00 1 1.96 3 5.88 18 35.29 14 27.45 15 29.41 47 92.16
เวียงสระ 64 20 64 100.00 0 0.00 1 1.56 20 31.25 34 53.13 1 1.56 8 12.50 43 67.19
พระแสง 74 0 69 93.24 2 2.70 7 9.46 18 24.32 35 47.30 3 4.05 4 5.41 42 56.76
พุนพิน 98 23 98 100.00 4 4.08 8 8.16 18 18.37 14 14.29 13 13.27 41 41.84 68 69.39
ชัยบุรี 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 51.35 1 2.70 17 45.95 37 100.00
วิภาวดี 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.23 6 19.35 0 0.00 24 77.42 30 96.77
รวม 1,079 161 1,057 97.96 12 1.11 24 2.22 140 12.97 381 35.31 132 12.23 368 34.11 881 81.65