รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กระบี่
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกระบี่ 60 11 47 78.33 0 0.00 2 3.33 7 11.67 22 36.67 7 11.67 9 15.00 38 63.33
เขาพนม 53 7 43 81.13 0 0.00 0 0.00 18 33.96 21 39.62 3 5.66 1 1.89 25 47.17
เกาะลันตา 36 1 31 86.11 0 0.00 0 0.00 3 8.33 12 33.33 5 13.89 11 30.56 28 77.78
คลองท่อม 68 8 68 100.00 0 0.00 0 0.00 10 14.71 20 29.41 14 20.59 24 35.29 58 85.29
อ่าวลึก 52 9 52 100.00 0 0.00 0 0.00 6 11.54 11 21.15 18 34.62 17 32.69 46 88.46
ปลายพระยา 35 7 35 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 14 40.00 2 5.71 18 51.43 34 97.14
ลำทับ 28 6 28 100.00 0 0.00 0 0.00 2 7.14 9 32.14 14 50.00 3 10.71 26 92.86
เหนือคลอง 57 7 57 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.75 29 50.88 10 17.54 17 29.82 56 98.25
รวม 389 56 361 92.80 0 0.00 2 0.51 48 12.34 138 35.48 73 18.77 100 25.71 311 79.95