รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช 115 5 115 100.00 0 0.00 0 0.00 14 12.17 31 26.96 24 20.87 46 40.00 101 87.83
พรหมคีรี 39 0 20 51.28 0 0.00 0 0.00 1 2.56 3 7.69 0 0.00 16 41.03 19 48.72
ลานสกา 44 2 42 95.45 0 0.00 2 4.55 5 11.36 19 43.18 7 15.91 9 20.45 35 79.55
ฉวาง 86 0 72 83.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6.98 0 0.00 66 76.74 72 83.72
พิปูน 42 0 28 66.67 0 0.00 0 0.00 3 7.14 8 19.05 1 2.38 16 38.10 25 59.52
เชียรใหญ่ 97 3 92 94.85 0 0.00 0 0.00 2 2.06 74 76.29 1 1.03 15 15.46 90 92.78
ชะอวด 86 8 80 93.02 1 1.16 3 3.49 27 31.40 16 18.60 4 4.65 29 33.72 49 56.98
ท่าศาลา 110 4 108 98.18 1 0.91 5 4.55 17 15.45 34 30.91 11 10.00 40 36.36 85 77.27
ทุ่งสง 124 28 123 99.19 0 0.00 2 1.61 14 11.29 50 40.32 11 8.87 46 37.10 107 86.29
นาบอน 34 0 22 64.71 0 0.00 0 0.00 6 17.65 9 26.47 1 2.94 6 17.65 16 47.06
ทุ่งใหญ่ 63 0 48 76.19 0 0.00 0 0.00 5 7.94 11 17.46 15 23.81 17 26.98 43 68.25
ปากพนัง 141 0 122 86.52 1 0.71 2 1.42 8 5.67 66 46.81 7 4.96 38 26.95 111 78.72
ร่อนพิบูลย์ 56 12 56 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79 44 78.57 6 10.71 5 8.93 55 98.21
สิชล 110 17 108 98.18 0 0.00 1 0.91 14 12.73 91 82.73 1 0.91 1 0.91 93 84.55
ขนอม 34 0 22 64.71 1 2.94 1 2.94 1 2.94 10 29.41 6 17.65 3 8.82 19 55.88
หัวไทร 99 0 75 75.76 9 9.09 3 3.03 3 3.03 40 40.40 13 13.13 7 7.07 60 60.61
บางขัน 60 0 47 78.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 28.33 1 1.67 29 48.33 47 78.33
ถ้ำพรรณรา 29 0 15 51.72 0 0.00 0 0.00 1 3.45 2 6.90 1 3.45 11 37.93 14 48.28
จุฬาภรณ์ 30 1 24 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 50.00 2 6.67 7 23.33 24 80.00
พระพรหม 40 0 24 60.00 0 0.00 1 2.50 7 17.50 5 12.50 1 2.50 10 25.00 16 40.00
นบพิตำ 38 0 38 100.00 0 0.00 1 2.63 5 13.16 19 50.00 2 5.26 11 28.95 32 84.21
ช้างกลาง 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 11 30.56 10 27.78 3 8.33 12 33.33 25 69.44
เฉลิมพระเกียรติ 37 0 34 91.89 0 0.00 0 0.00 1 2.70 31 83.78 0 0.00 2 5.41 33 89.19
รวม 1,550 80 1,351 87.16 13 0.84 21 1.35 146 9.42 611 39.42 118 7.61 442 28.52 1,171 75.55