รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี 184 17 79 42.93 5 2.72 1 0.54 25 13.59 31 16.85 6 3.26 11 5.98 48 26.09
เขาย้อย 57 0 56 98.25 0 0.00 1 1.75 9 15.79 40 70.18 5 8.77 1 1.75 46 80.70
หนองหญ้าปล้อง 31 0 5 16.13 0 0.00 0 0.00 2 6.45 0 0.00 0 0.00 3 9.68 3 9.68
ชะอำ 67 29 67 100.00 4 5.97 1 1.49 28 41.79 13 19.40 2 2.99 19 28.36 34 50.75
ท่ายาง 119 1 7 5.88 1 0.84 0 0.00 0 0.00 6 5.04 0 0.00 0 0.00 6 5.04
บ้านลาด 115 0 113 98.26 10 8.70 11 9.57 30 26.09 45 39.13 16 13.91 1 0.87 62 53.91
บ้านแหลม 72 1 70 97.22 8 11.11 1 1.39 16 22.22 26 36.11 10 13.89 9 12.50 45 62.50
แก่งกระจาน 52 0 49 94.23 0 0.00 5 9.62 13 25.00 17 32.69 8 15.38 6 11.54 31 59.62
รวม 697 48 446 63.99 28 4.02 20 2.87 123 17.65 178 25.54 47 6.74 50 7.17 275 39.45