รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สมุทรสาคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสมุทรสาคร 116 32 116 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 81 69.83 20 17.24 15 12.93 116 100.00
กระทุ่มแบน 76 36 76 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 72.37 18 23.68 3 3.95 76 100.00
บ้านแพ้ว 98 2 98 100.00 0 0.00 0 0.00 10 10.20 80 81.63 7 7.14 1 1.02 88 89.80
รวม 290 70 290 100.00 0 0.00 0 0.00 10 3.45 216 74.48 45 15.52 19 6.55 280 96.55