รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครปฐม 225 0 212 94.22 0 0.00 0 0.00 14 6.22 186 82.67 10 4.44 2 0.89 198 88.00
กำแพงแสน 204 0 199 97.55 0 0.00 1 0.49 4 1.96 151 74.02 1 0.49 42 20.59 194 95.10
นครชัยศรี 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 6 5.56 94 87.04 4 3.70 4 3.70 102 94.44
ดอนตูม 69 0 69 100.00 0 0.00 1 1.45 1 1.45 55 79.71 12 17.39 0 0.00 67 97.10
บางเลน 180 0 180 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 178 98.89 2 1.11 0 0.00 180 100.00
สามพราน 137 0 136 99.27 0 0.00 0 0.00 6 4.38 124 90.51 0 0.00 6 4.38 130 94.89
พุทธมณฑล 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 77.78 0 0.00 4 22.22 18 100.00
รวม 941 0 922 97.98 0 0.00 2 0.21 31 3.29 802 85.23 29 3.08 58 6.16 889 94.47