รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุพรรณบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุพรรณบุรี 124 21 118 95.16 0 0.00 0 0.00 11 8.87 48 38.71 30 24.19 29 23.39 107 86.29
เดิมบางนางบวช 121 0 121 100.00 0 0.00 1 0.83 1 0.83 79 65.29 27 22.31 13 10.74 119 98.35
ด่านช้าง 93 2 93 100.00 0 0.00 0 0.00 4 4.30 22 23.66 37 39.78 30 32.26 89 95.70
บางปลาม้า 127 5 112 88.19 4 3.15 0 0.00 0 0.00 69 54.33 18 14.17 21 16.54 108 85.04
ศรีประจันต์ 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 18.75 29 45.31 23 35.94 64 100.00
ดอนเจดีย์ 50 0 50 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 4 8.00 31 62.00 50 100.00
สองพี่น้อง 140 0 126 90.00 0 0.00 0 0.00 2 1.43 18 12.86 51 36.43 55 39.29 124 88.57
สามชุก 68 15 68 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 67.65 5 7.35 17 25.00 68 100.00
อู่ทอง 155 0 151 97.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 25.16 51 32.90 61 39.35 151 97.42
หนองหญ้าไซ 66 4 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 50.00 0 0.00 33 50.00 66 100.00
รวม 1,008 47 969 96.13 4 0.40 1 0.10 18 1.79 381 37.80 252 25.00 313 31.05 946 93.85