รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองราชบุรี 186 35 187 100.54 0 0.00 4 2.15 22 11.83 72 38.71 30 16.13 59 31.72 161 86.56
จอมบึง 90 11 90 100.00 0 0.00 1 1.11 8 8.89 34 37.78 19 21.11 28 31.11 81 90.00
สวนผึ้ง 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.70 20 54.05 1 2.70 15 40.54 36 97.30
ดำเนินสะดวก 105 1 105 100.00 0 0.00 0 0.00 9 8.57 38 36.19 13 12.38 45 42.86 96 91.43
บ้านโป่ง 183 23 183 100.00 1 0.55 1 0.55 19 10.38 93 50.82 2 1.09 67 36.61 162 88.52
บางแพ 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 3 4.62 15 23.08 4 6.15 43 66.15 62 95.38
โพธาราม 156 10 154 98.72 6 3.85 1 0.64 15 9.62 108 69.23 6 3.85 18 11.54 132 84.62
ปากท่อ 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 67.06 14 16.47 14 16.47 85 100.00
วัดเพลง 28 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 5 17.86 14 50.00 0 0.00 9 32.14 23 82.14
บ้านคา 41 0 40 97.56 2 4.88 2 4.88 22 53.66 11 26.83 0 0.00 3 7.32 14 34.15
รวม 976 80 974 99.80 9 0.92 9 0.92 104 10.66 462 47.34 89 9.12 301 30.84 852 87.30