รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เพชรบูรณ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเพชรบูรณ์ 221 17 221 100.00 1 0.45 1 0.45 28 12.67 114 51.58 13 5.88 64 28.96 191 86.43
ชนแดน 139 21 139 100.00 0 0.00 1 0.72 16 11.51 65 46.76 2 1.44 55 39.57 122 87.77
หล่มสัก 251 11 251 100.00 0 0.00 11 4.38 62 24.70 105 41.83 22 8.76 51 20.32 178 70.92
หล่มเก่า 99 0 99 100.00 1 1.01 3 3.03 3 3.03 42 42.42 29 29.29 21 21.21 92 92.93
วิเชียรบุรี 192 0 192 100.00 3 1.56 5 2.60 30 15.63 105 54.69 21 10.94 28 14.58 154 80.21
ศรีเทพ 106 0 106 100.00 1 0.94 1 0.94 2 1.89 86 81.13 4 3.77 12 11.32 102 96.23
หนองไผ่ 142 2 142 100.00 2 1.41 1 0.70 35 24.65 94 66.20 2 1.41 8 5.63 104 73.24
บึงสามพัน 123 10 108 87.80 0 0.00 12 9.76 10 8.13 55 44.72 11 8.94 20 16.26 86 69.92
น้ำหนาว 30 0 30 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 76.67 0 0.00 7 23.33 30 100.00
วังโป่ง 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 13 20.31 16 25.00 2 3.13 33 51.56 51 79.69
เขาค้อ 72 0 72 100.00 0 0.00 1 1.39 7 9.72 37 51.39 10 13.89 17 23.61 64 88.89
รวม 1,439 61 1,424 98.96 8 0.56 36 2.50 206 14.32 742 51.56 116 8.06 316 21.96 1,174 81.58