รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พิษณุโลก
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพิษณุโลก 173 0 173 100.00 1 0.58 6 3.47 26 15.03 80 46.24 24 13.87 36 20.81 140 80.92
นครไทย 145 3 145 100.00 0 0.00 15 10.34 62 42.76 18 12.41 23 15.86 27 18.62 68 46.90
ชาติตระการ 72 0 72 100.00 0 0.00 4 5.56 32 44.44 29 40.28 2 2.78 5 6.94 36 50.00
บางระกำ 142 0 142 100.00 2 1.41 0 0.00 3 2.11 120 84.51 10 7.04 7 4.93 137 96.48
บางกระทุ่ม 87 0 87 100.00 0 0.00 2 2.30 15 17.24 39 44.83 5 5.75 26 29.89 70 80.46
พรหมพิราม 122 0 123 100.82 0 0.00 0 0.00 18 14.75 103 84.43 2 1.64 0 0.00 105 86.07
วัดโบสถ์ 61 0 61 100.00 0 0.00 0 0.00 5 8.20 26 42.62 10 16.39 20 32.79 56 91.80
วังทอง 168 0 168 100.00 5 2.98 6 3.57 21 12.50 85 50.60 12 7.14 39 23.21 136 80.95
เนินมะปราง 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3.90 59 76.62 3 3.90 12 15.58 74 96.10
รวม 1,047 3 1,048 100.10 8 0.76 33 3.15 185 17.67 559 53.39 91 8.69 172 16.43 822 78.51