รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุโขทัย 86 12 86 100.00 0 0.00 1 1.16 10 11.63 64 74.42 0 0.00 11 12.79 75 87.21
บ้านด่านลานหอย 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 14 19.72 37 52.11 10 14.08 10 14.08 57 80.28
คีรีมาศ 100 0 100 100.00 1 1.00 1 1.00 9 9.00 43 43.00 1 1.00 45 45.00 89 89.00
กงไกรลาศ 109 0 109 100.00 1 0.92 2 1.83 35 32.11 44 40.37 2 1.83 25 22.94 71 65.14
ศรีสัชนาลัย 134 0 134 100.00 0 0.00 1 0.75 1 0.75 73 54.48 20 14.93 39 29.10 132 98.51
ศรีสำโรง 118 0 118 100.00 0 0.00 5 4.24 9 7.63 59 50.00 8 6.78 37 31.36 104 88.14
สวรรคโลก 117 11 117 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 48.72 25 21.37 35 29.91 117 100.00
ศรีนคร 47 5 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 89.36 1 2.13 4 8.51 47 100.00
ทุ่งเสลี่ยม 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 4 6.78 19 32.20 2 3.39 34 57.63 55 93.22
รวม 841 28 841 100.00 2 0.24 10 1.19 82 9.75 438 52.08 69 8.20 240 28.54 747 88.82