รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด กำแพงเพชร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกำแพงเพชร 220 38 187 85.00 4 1.82 0 0.00 33 15.00 98 44.55 4 1.82 48 21.82 150 68.18
ไทรงาม 71 0 47 66.20 1 1.41 1 1.41 9 12.68 24 33.80 2 2.82 10 14.08 36 50.70
คลองลาน 68 0 67 98.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 55.88 4 5.88 25 36.76 67 98.53
ขาณุวรลักษบุรี 143 7 109 76.22 0 0.00 1 0.70 29 20.28 70 48.95 0 0.00 9 6.29 79 55.24
คลองขลุง 103 0 103 100.00 0 0.00 1 0.97 21 20.39 44 42.72 19 18.45 18 17.48 81 78.64
พรานกระต่าย 116 0 54 46.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.86 0 0.00 53 45.69 54 46.55
ลานกระบือ 68 0 68 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.47 67 98.53 68 100.00
ทรายทองวัฒนา 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 18.42 3 7.89 28 73.68 38 100.00
ปางศิลาทอง 42 0 28 66.67 1 2.38 0 0.00 10 23.81 2 4.76 0 0.00 15 35.71 17 40.48
บึงสามัคคี 45 0 44 97.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 24.44 0 0.00 33 73.33 44 97.78
โกสัมพีนคร 43 0 26 60.47 0 0.00 1 2.33 0 0.00 5 11.63 3 6.98 17 39.53 25 58.14
รวม 957 45 771 80.56 6 0.63 4 0.42 102 10.66 300 31.35 36 3.76 323 33.75 659 68.86