รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครสวรรค์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครสวรรค์ 175 71 173 98.86 0 0.00 8 4.57 43 24.57 66 37.71 16 9.14 40 22.86 122 69.71
โกรกพระ 65 4 65 100.00 2 3.08 2 3.08 39 60.00 20 30.77 2 3.08 0 0.00 22 33.85
ชุมแสง 126 14 121 96.03 0 0.00 1 0.79 5 3.97 104 82.54 0 0.00 11 8.73 115 91.27
หนองบัว 107 0 107 100.00 0 0.00 2 1.87 22 20.56 69 64.49 9 8.41 5 4.67 83 77.57
บรรพตพิสัย 118 2 118 100.00 1 0.85 0 0.00 0 0.00 51 43.22 43 36.44 23 19.49 117 99.15
เก้าเลี้ยว 43 0 43 100.00 0 0.00 1 2.33 2 4.65 27 62.79 5 11.63 8 18.60 40 93.02
ตาคลี 125 30 125 100.00 0 0.00 0 0.00 20 16.00 53 42.40 15 12.00 37 29.60 105 84.00
ท่าตะโก 111 7 110 99.10 0 0.00 3 2.70 21 18.92 74 66.67 10 9.01 2 1.80 86 77.48
ไพศาลี 101 0 101 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.98 79 78.22 5 4.95 15 14.85 99 98.02
พยุหะคีรี 125 0 125 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104 83.20 19 15.20 2 1.60 125 100.00
ลาดยาว 149 16 148 99.33 0 0.00 2 1.34 13 8.72 97 65.10 17 11.41 19 12.75 133 89.26
ตากฟ้า 76 12 76 100.00 0 0.00 1 1.32 15 19.74 56 73.68 1 1.32 3 3.95 60 78.95
แม่วงก์ 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 4 6.06 56 84.85 6 9.09 0 0.00 62 93.94
แม่เปิน 24 0 21 87.50 0 0.00 0 0.00 1 4.17 12 50.00 3 12.50 5 20.83 20 83.33
ชุมตาบง 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 6 26.09 15 65.22 1 4.35 1 4.35 17 73.91
รวม 1,434 156 1,422 99.16 3 0.21 20 1.39 193 13.46 883 61.58 152 10.60 171 11.92 1,206 84.10