รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองแม่ฮ่องสอน 68 6 59 86.76 0 0.00 4 5.88 10 14.71 13 19.12 4 5.88 28 41.18 45 66.18
ขุนยวม 43 0 43 100.00 1 2.33 0 0.00 16 37.21 11 25.58 2 4.65 13 30.23 26 60.47
ปาย 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 11 17.74 41 66.13 6 9.68 4 6.45 51 82.26
แม่สะเรียง 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 23 29.87 43 55.84 5 6.49 6 7.79 54 70.13
แม่ลาน้อย 69 0 68 98.55 0 0.00 2 2.90 4 5.80 50 72.46 4 5.80 8 11.59 62 89.86
สบเมย 58 0 58 100.00 8 13.79 5 8.62 21 36.21 16 27.59 2 3.45 6 10.34 24 41.38
ปางมะผ้า 38 0 35 92.11 0 0.00 0 0.00 5 13.16 20 52.63 3 7.89 7 18.42 30 78.95
รวม 415 6 402 96.87 9 2.17 11 2.65 90 21.69 194 46.75 26 6.27 72 17.35 292 70.36