รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เชียงราย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเชียงราย 228 65 226 99.12 2 0.88 4 1.75 53 23.25 93 40.79 23 10.09 51 22.37 167 73.25
เวียงชัย 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.67 48 64.00 7 9.33 18 24.00 73 97.33
เชียงของ 101 0 101 100.00 1 0.99 2 1.98 40 39.60 45 44.55 4 3.96 9 8.91 58 57.43
เทิง 156 0 156 100.00 8 5.13 17 10.90 25 16.03 69 44.23 14 8.97 23 14.74 106 67.95
พาน 236 0 234 99.15 6 2.54 7 2.97 76 32.20 124 52.54 15 6.36 6 2.54 145 61.44
ป่าแดด 59 0 58 98.31 0 0.00 2 3.39 29 49.15 17 28.81 0 0.00 10 16.95 27 45.76
แม่จัน 139 0 138 99.28 0 0.00 4 2.88 19 13.67 54 38.85 24 17.27 37 26.62 115 82.73
เชียงแสน 71 0 70 98.59 0 0.00 0 0.00 9 12.68 16 22.54 6 8.45 39 54.93 61 85.92
แม่สาย 87 0 87 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 98.85 1 1.15 0 0.00 87 100.00
แม่สรวย 131 0 127 96.95 24 18.32 5 3.82 37 28.24 25 19.08 4 3.05 32 24.43 61 46.56
เวียงป่าเป้า 93 0 93 100.00 0 0.00 1 1.08 29 31.18 43 46.24 9 9.68 11 11.83 63 67.74
พญาเม็งราย 72 0 71 98.61 9 12.50 12 16.67 25 34.72 19 26.39 1 1.39 5 6.94 25 34.72
เวียงแก่น 41 0 40 97.56 0 0.00 3 7.32 12 29.27 23 56.10 2 4.88 0 0.00 25 60.98
ขุนตาล 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 21 38.18 18 32.73 1 1.82 15 27.27 34 61.82
แม่ฟ้าหลวง 78 1 76 97.44 35 44.87 5 6.41 27 34.62 9 11.54 0 0.00 0 0.00 9 11.54
แม่ลาว 63 0 63 100.00 0 0.00 2 3.17 6 9.52 25 39.68 7 11.11 23 36.51 55 87.30
เวียงเชียงรุ้ง 43 0 43 100.00 2 4.65 1 2.33 6 13.95 21 48.84 5 11.63 8 18.60 34 79.07
ดอยหลวง 33 0 33 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 93.94 1 3.03 1 3.03 33 100.00
รวม 1,761 66 1,746 99.15 87 4.94 65 3.69 416 23.62 766 43.50 124 7.04 288 16.35 1,178 66.89