รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองพะเยา 172 14 172 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 27.33 104 60.47 21 12.21 172 100.00
จุน 86 0 86 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 50.00 2 2.33 41 47.67 86 100.00
เชียงคำ 135 1 135 100.00 0 0.00 3 2.22 11 8.15 67 49.63 6 4.44 48 35.56 121 89.63
เชียงม่วน 34 0 34 100.00 0 0.00 0 0.00 8 23.53 19 55.88 4 11.76 3 8.82 26 76.47
ดอกคำใต้ 125 0 125 100.00 0 0.00 2 1.60 14 11.20 62 49.60 13 10.40 34 27.20 109 87.20
ปง 88 0 86 97.73 0 0.00 3 3.41 5 5.68 35 39.77 10 11.36 33 37.50 78 88.64
แม่ใจ 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.52 20 30.30 4 6.06 41 62.12 65 98.48
ภูซาง 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 3 5.08 20 33.90 2 3.39 34 57.63 56 94.92
ภูกามยาว 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 97.56 1 2.44 0 0.00 41 100.00
รวม 806 15 804 99.75 0 0.00 8 0.99 42 5.21 353 43.80 146 18.11 255 31.64 754 93.55