รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลำพูน
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลำพูน 176 0 174 98.86 0 0.00 1 0.57 19 10.80 91 51.70 41 23.30 22 12.50 154 87.50
แม่ทา 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 6 8.45 53 74.65 4 5.63 8 11.27 65 91.55
บ้านโฮ่ง 62 7 54 87.10 0 0.00 0 0.00 1 1.61 33 53.23 8 12.90 12 19.35 53 85.48
ลี้ 99 0 99 100.00 0 0.00 3 3.03 11 11.11 64 64.65 16 16.16 5 5.05 85 85.86
ทุ่งหัวช้าง 35 0 35 100.00 0 0.00 7 20.00 0 0.00 20 57.14 4 11.43 4 11.43 28 80.00
ป่าซาง 90 0 89 98.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 67.78 15 16.67 13 14.44 89 98.89
บ้านธิ 36 0 36 100.00 0 0.00 1 2.78 8 22.22 5 13.89 15 41.67 7 19.44 27 75.00
เวียงหนองล่อง 25 0 24 96.00 0 0.00 1 4.00 0 0.00 23 92.00 0 0.00 0 0.00 23 92.00
รวม 594 7 582 97.98 0 0.00 13 2.19 45 7.58 350 58.92 103 17.34 71 11.95 524 88.22