รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครพนม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครพนม 165 25 152 92.12 0 0.00 3 1.82 14 8.48 8 4.85 22 13.33 105 63.64 135 81.82
ปลาปาก 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.35 19 22.35 16 18.82 48 56.47 83 97.65
ท่าอุเทน 111 0 109 98.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 13.51 69 62.16 25 22.52 109 98.20
บ้านแพง 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.52 21 31.82 12 18.18 32 48.48 65 98.48
ธาตุพนม 136 0 119 87.50 0 0.00 1 0.74 1 0.74 18 13.24 95 69.85 4 2.94 117 86.03
เรณูนคร 91 0 91 100.00 0 0.00 0 0.00 4 4.40 52 57.14 26 28.57 9 9.89 87 95.60
นาแก 143 0 140 97.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 46.15 9 6.29 65 45.45 140 97.90
ศรีสงคราม 109 0 109 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 19.27 56 51.38 32 29.36 109 100.00
นาหว้า 68 0 68 100.00 0 0.00 0 0.00 5 7.35 15 22.06 30 44.12 18 26.47 63 92.65
โพนสวรรค์ 90 0 85 94.44 3 3.33 1 1.11 20 22.22 33 36.67 20 22.22 8 8.89 61 67.78
นาทม 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 4 10.81 11 29.73 3 8.11 19 51.35 33 89.19
วังยาง 27 0 27 100.00 0 0.00 1 3.70 0 0.00 12 44.44 9 33.33 5 18.52 26 96.30
รวม 1,128 25 1,088 96.45 3 0.27 6 0.53 51 4.52 291 25.80 367 32.54 370 32.80 1,028 91.13