รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 173 55 199 115.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94 54.34 105 60.69 0 0.00 199 115.03
กุสุมาลย์ 71 0 69 97.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 63.38 14 19.72 10 14.08 69 97.18
กุดบาก 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.00 0 0.00 38 95.00 40 100.00
พรรณานิคม 135 8 135 100.00 0 0.00 1 0.74 2 1.48 8 5.93 0 0.00 124 91.85 132 97.78
พังโคน 69 11 67 97.10 0 0.00 0 0.00 5 7.25 20 28.99 11 15.94 31 44.93 62 89.86
วาริชภูมิ 69 5 71 102.90 0 0.00 0 0.00 11 15.94 3 4.35 2 2.90 55 79.71 60 86.96
นิคมน้ำอูน 29 0 29 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 72.41 8 27.59 0 0.00 29 100.00
วานรนิวาส 183 0 182 99.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72 39.34 37 20.22 73 39.89 182 99.45
คำตากล้า 61 0 61 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 9.84 18 29.51 37 60.66 61 100.00
บ้านม่วง 98 0 98 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 24.49 15 15.31 59 60.20 98 100.00
อากาศอำนวย 94 0 94 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.13 24 25.53 30 31.91 38 40.43 92 97.87
สว่างแดนดิน 189 0 179 94.71 0 0.00 0 0.00 1 0.53 45 23.81 28 14.81 105 55.56 178 94.18
ส่องดาว 46 0 46 100.00 0 0.00 1 2.17 5 10.87 2 4.35 11 23.91 27 58.70 40 86.96
เต่างอย 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 40.63 2 6.25 17 53.13 32 100.00
โคกศรีสุพรรณ 53 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 1 1.89 8 15.09 2 3.77 41 77.36 51 96.23
เจริญศิลป์ 59 1 59 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 8.47 12 20.34 42 71.19 59 100.00
โพนนาแก้ว 53 0 52 98.11 0 0.00 1 1.89 14 26.42 26 49.06 9 16.98 2 3.77 37 69.81
ภูพาน 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 72.31 11 16.92 7 10.77 65 100.00
รวม 1,519 80 1,531 100.79 0 0.00 4 0.26 41 2.70 465 30.61 315 20.74 706 46.48 1,486 97.83