รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองร้อยเอ็ด 201 20 201 100.00 0 0.00 1 0.50 15 7.46 62 30.85 14 6.97 109 54.23 185 92.04
เกษตรวิสัย 175 0 174 99.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 9.14 8 4.57 150 85.71 174 99.43
ปทุมรัตต์ 101 0 101 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.99 30 29.70 23 22.77 47 46.53 100 99.01
จตุรพักตรพิมาน 150 0 150 100.00 0 0.00 4 2.67 4 2.67 57 38.00 16 10.67 69 46.00 142 94.67
ธวัชบุรี 147 0 147 100.00 0 0.00 1 0.68 21 14.29 68 46.26 16 10.88 41 27.89 125 85.03
พนมไพร 160 0 160 100.00 0 0.00 1 0.63 2 1.25 42 26.25 21 13.13 94 58.75 157 98.13
โพนทอง 196 0 196 100.00 0 0.00 1 0.51 2 1.02 46 23.47 33 16.84 114 58.16 193 98.47
โพธิ์ชัย 112 0 112 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 58.04 27 24.11 20 17.86 112 100.00
หนองพอก 120 0 119 99.17 0 0.00 3 2.50 12 10.00 83 69.17 19 15.83 2 1.67 104 86.67
เสลภูมิ 235 0 235 100.00 0 0.00 1 0.43 25 10.64 98 41.70 36 15.32 75 31.91 209 88.94
สุวรรณภูมิ 199 0 199 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 198 99.50 199 100.00
เมืองสรวง 49 0 49 100.00 0 0.00 0 0.00 2 4.08 8 16.33 4 8.16 35 71.43 47 95.92
โพนทราย 57 0 57 100.00 0 0.00 0 0.00 2 3.51 48 84.21 6 10.53 1 1.75 55 96.49
อาจสามารถ 139 0 138 99.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 55.40 2 1.44 59 42.45 138 99.28
เมยวดี 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 2 4.65 2 4.65 38 88.37 42 97.67
ศรีสมเด็จ 82 0 82 100.00 0 0.00 0 0.00 4 4.88 23 28.05 29 35.37 26 31.71 78 95.12
จังหาร 110 0 110 100.00 0 0.00 11 10.00 4 3.64 21 19.09 4 3.64 70 63.64 95 86.36
เชียงขวัญ 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 56.06 26 39.39 3 4.55 66 100.00
หนองฮี 54 0 54 100.00 0 0.00 0 0.00 4 7.41 41 75.93 0 0.00 9 16.67 50 92.59
ทุ่งเขาหลวง 51 0 51 100.00 0 0.00 1 1.96 0 0.00 33 64.71 0 0.00 17 33.33 50 98.04
รวม 2,447 20 2,444 99.88 0 0.00 24 0.98 99 4.05 857 35.02 287 11.73 1,177 48.10 2,321 94.85